ชมรมต่างๆ

ระเบียบข้อบังคับการตั้งชมรม

 1. ผู้สมัครสมาชิกของชมรมจะได้สมาชิกภาพ เป็น สมาชิก/สมาชิกสมทบ ของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 2. สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 3. มีโครงสร้างของกรรมการบริหารชมรมที่ชัดเจนอย่างน้อย ได้แก่ ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก และมีสมาชิกชมรมอย่างน้อย 20 คน
 4. มีการประชุมกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. ชมรมมีการจัดกิจกรรมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำเสนอโครงการต่อสมาคมฯ ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
 6. การบริหารการเงินให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย โดยสมาคมฯ ให้การสนับสนุน การบริหารจัดการในด้านธุรการและการเงิน

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม : 

 1. เอกสารการก่อตั้งชมรม

 2. ระเบียบเงินสนับสนุนของชมรมภายใต้สมาคมฯ

 3. รูปแบบโครงการ

ชมรมภายใต้ราชวิทยาลัย

 1. ชมรมฟื้นฟูการกลืนแห่งประเทศไทย
 2. ชมรมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูไทยด้านอัลตร้าซาวด์กระดูกและข้อ
 3. ชมรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูการกีฬา
 4. ชมรมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทางบาดเจ็บไขสันหลัง
 5. ชมรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบประสาท
 6. ชมรมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก