คณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2564-2565

ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
นายกสมาคม

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์
ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม

นพ.ปืนไทย เทพมณฑา
เลขาธิการ

พ.ต.อ.นพ.ปิยวิทย์ สรไชยเมธา
เหรัญญิก

ผศ.พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา
ประธานวิชาการ

พญ.อัจฉรา วังชุมทอง
นายทะเบียน

พญ.วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์
ประชาสัมพันธ์

รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
กรรมการและบรรณาธิการวารสาร

พญ.ปิยนุช  เสมอวงษ์
กรรมการ

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์
กรรมการ

ผศ.(พิเศษ)พญ.รัชวรรณ สุขเสถียร
กรรมการ

8170521366415

พญ.บุษกร  โลหารชุน
กรรมการ

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
กรรมการ

พญ.ธัญลักษณ์  ขวัญสนิท
กรรมการ

พญ.สุฤดี วงษ์น้อม
กรรมการ

พญ.อังคณา เทพเลิศบุญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ