ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย

ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย เสนอโดยแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 14 ราชวิทยาลัย และ 1 วิทยาลัยทางการแพทย์ ของประเทศไทย (เอกสารเผยแพร่ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565)

Download : ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย