ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ :  (https://forms.gle/qLwCZjjU9TCd72pB6)

รายการไฟล์แนบ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) พ.ศ. 2565