การอบรม TSNR 2018

การอบรมหลักสูตร Certificate of stroke and acquired brain injury rehabilitation
Module I Cognitive, communication and low-conscious states rehabilitation 
วันที่ 20-22 ก.ย. 61 ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์