การสนับสนุนงานวิจัยของราชวิทยาลัยฯ

เนื่องจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการนำเสนองานวิจัยของสมาชิกออกสู่การประชุมเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เป็นการประชุมหลักในเวทีระดับนานาชาติ ได้แก่

  1. Asian Rehabilitation Medicine Association meeting
  2. ISPRM World Congress
  3. Asia-Oceanian Conference of Physical & Rehabilitation Medicine

จึงขอเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่สนใจไปนำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติส่งผลงานมาเพื่อขอรับทุน

โดยราชวิทยาลัยฯให้ทุนสนับสนุนทุนละ 10,000 บาทการประชุมละ 2 ทุน

เกณฑ์การสมัครรับทุน มีดังนี้

  1. อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. งานวิจัยได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุม

กิจกรรมที่ต้องทำเมื่อได้รับทุน

  1. นำเสนอภาพการนำเสนองานวิจัยในการประชุมในรูปแบบพาวเวอร์พอยท์ไฟล์ 3-5 ภาพ
  2. เขียนความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานประชุมและนำเสนองานวิจัยความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรไทยสารบัญขนาด 16

สมาชิกท่านใดสนใจสมัครรับทุนกรุณากรอกใบสมัครรับทุนตามลิงค์ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1iHPaQ-gIejOhLZhF8mkerEZdh0v4oyklUjWq0Vypj6Y/prefill

 

พร้อมทั้งส่งบทคัดย่อและใบตอบรับการนำเสนองานวิจัยจากผู้จัดงานประชุมมายังราชวิทยาลัยฯทางอีเมล [email protected] พร้อมระบุหัวข้อ “สมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย”