การพิจารณาผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558

การพิจารณาผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ตึก อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กทม.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22