การประชุมวิชาการประจำปี 2563

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี