การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสนาม I – Mobile Stadium จังหวัดบุรีรัมย์