การปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ 61

การปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม