การตรวจประเมินสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 29 สิงหาคม 2560

การตรวจประเมินสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 29 สิงหาคม 2560