การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพสถาบันการฝึกอบรม โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสถาบันสิรินธรฯ กรมการแพทย์

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพสถาบันการฝึกอบรม

วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสถาบันสิรินธรฯ กรมการแพทย์