การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม วันที่ 18 – 19 มกราคม 2567 ณ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์