การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า