การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม วันที่ 21 – 22 กันยายน 2566 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น