การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพสถาบันการฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพสถาบันการฝึกอบรม

วันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา