การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหาย (POST COVID SYNDROME) หรือภาวะ LONG COVID สำหรับแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข

การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหาย (POST COVID SYNDROME) หรือภาวะ LONG COVID สำหรับแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=157

Download : การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหาย สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข