ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 11 : 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544

ค่าปกติของผลการทดสอบภาวความสนใจบกพร่องครึ่งซีกในผู้สูงอายุไทย

สุภาวดี ศุภผล, ภาริส วงศ์แพทย์, พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล, ฉัฐยา จิตประไพ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :