การตรวจประเมินโรงพยาบาลราชวิถี 28 สิงหาคม 2560

การตรวจประเมินโรงพยาบาลราชวิถี 28 สิงหาคม 2560