ที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2566-2567

อ.อรรถฤทธิ์ ที่ปรึกษา

นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
ที่ปรึกษา

นพ.สุธน อิ่มประสิทธิชัย
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วารี จิรอดิศัย
ที่ปรึกษา

อ.อุไรรัตน์ ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ

พญ.อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
ที่ปรึกษา

อ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
ที่ปรึกษา

อ.กมลทิพย์ ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ที่ปรึกษา