คณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2566 – 2567

อ.วิษณุ ประธานราชวิทยาลัยฯ

ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์
นายกสมาคม

อ.วสุวัฒน์ ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม

อ.ปืนไทย เลขาธิการ

นพ.ปืนไทย เทพมณฑา
เลขาธิการ

พ.ต.อ.นพ.ปิยวิทย์ สรไชยเมธา

พ.ต.อ.นพ.ปิยวิทย์ สรไชยเมธา
เหรัญญิก

อ.ไพฑูรย์ ประธานวิชาการ

ผศ.ดร.นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ
ประธานวิชาการ

อ.อัจฉรา นายทะเบียนสมาคมฯ

พญ.อัจฉรา วังชุมทอง
นายทะเบียน

นพ.ภัทรภณ กรรมการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ-1

นพ.ภัทรภณ อติเมธิน
ประชาสัมพันธ์

อ.กิ่งแก้ว กรรมการ และบรรณาธิการวารสาร (ราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ)

รศ.พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์
กรรมการและบรรณาธิการวารสาร

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์
กรรมการ

อ.จิรวรรณ กรรมการ

พญ.จิรวรรณ ชูทิพย์
กรรมการ

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
กรรมการ

พญ.เดือนฉาย โพธิ์งาม
กรรมการ

New Project(5)

พญ.พรรณวดี สารวนางกูร
กรรมการ

นพ.สุชาติ ตันตินิรามัย
กรรมการ

New Project(2)

พญ.ภูริชา ชัยวิรัช
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ